Informació sobre el transport de gossos per Europa i països tercers

Des de GOS ARTIC volem proporcionar la informació bàsica per preparar els desplaçaments als diferents països europeus, amb motiu de les diferents competicions.
Pel fet que  a Espanya cada Comunitat Autònoma es regeix pels seus propis estatuts, per determinades accions no hi ha unanimitat en l’execució de les mateixes. Per tant aquesta informació és orientativa i haurà de ser verificada en cada cas.

Al web del Ministeri d’Agricultura podreu trobar informació relativa a l’exportació i importació d’animals de companyia: http://cexgan.magrama.es

Així mateix aconsellem que us poseu en contacte amb les ambaixades i/o consolats dels països de destinació per a la verificació que els requisits no hagin estat modificats últimament.

1. Una primera premissa a tenir en compte és el nombre d’animals que cadascú transporta :
Quan es viatja amb més de 5 gossos, és necessari sol·licitar un certificat TRACES.
Aquests certificats s’han de tramitar pel veterinari d’ofici de cada localitat. No hi ha una pauta comuna a totes les CCAA, sinó que cadascuna actua de diferent manera.
Es recomana trucar al 012 de cada localitat on es resideixi, i preguntar pel telèfon o contacte del veterinari d’ofici/servei de ramaderia i sanitat animal per tramitar certificats TRACES per al desplaçament de gossos de competició a un estat membre de la UE.
Aquests certificats són obligatoris en qualsevol desplaçament entre països membres de la UE quan es compleixen les premisses anteriors. És una normativa a nivell dels estatuts de la UE.
2- El següent que cal tenir en compte és el vehicle de transport animal:
Aquests vehicles han d’estar homologats per al transport animal, amb les consegüents mesures de seguretat, senyalització, etc.
Informació per a la tramitació d’aquests documents : delegació de ramaderia i sanitat animal de cada província/localitat. Informació per localitzar el telèfon de contacte : al 012 de cada localitat.

3-Finalment, l’estat sanitari dels animals:

Tot animal haurà d’estar identificat mitjançant microxip inserit de forma subcutània al costat esquerre del coll. Aquest microxip haurà de ser llegible pels lectors corresponents.
S’ha de posseir un Passaport veterinari (no cartilla de vacunació) per cada animal, i estar emplenat per un veterinari col·legiat.
Al Passaport hauran d’anar especificades :
-Vacunació antirràbica: recomanem des de Gos Artic que la seva renovació sigui anual, ja que és la norma que s’exigeix a l’àmbit internacional, a pesar que en algunes CCAA no sigui aquesta la norma.
En cas de primovacunació s’exigirà que hagin passat un mínim de 21 dies abans d’entrar als països de destinació.
-Vacunació polivalent: recomanem la seva renovació anual.
-Vacunació enfront del complex i Laringotraqueitis canina: en algunes competicions s’exigeix tenir-la posada per poder-hi participar. Renovació anual.
-Desparasitació interna: vigilar i complir els terminis segons els països ho requereixin.
-Desparasitació externa enfront de Garrapates i puces : vigilar i complir els terminis segons els països ho requereixin.
-Salut animal : l’apartat corresponent a un examen de l’animal haurà d’estar segellat pel veterinari que els hagi realitzat.

A més de tot l’anterior, hi ha països tercers que exigeixen tenir realitzat per un laboratori oficial una anàlisi de detecció de quantitat d’anticossos enfront del virus de la Ràbia canina.

A continuació s’especifica més àmpliament la informació dels requisits sanitaris que es demanen als diferents països membres de la UE i no membres:

A – Tràmits per a desplaçaments a Països de la UE. Per viatjar a la UE, el gos haurà de:

Disposar d’un passaport europeu per al moviment d’animals de companyia.
Estar identificat amb un microxip
Estar vacunat enfront de ràbia amb vacuna vàlida al moment de realitzar el viatge. En primovacunacions haurà d’haver passat un mínim de 21 dies des de la seva posada fins a l’entrada al país de destinació.
Si es viatja a GB, Irlanda, Malta, Finlàndia o Noruega, a més: cal tractar als gossos amb praziquantel entre 48 i 120 h abans d’entrar al país, i estar segellat -certificat per un veterinari autoritzat en el passaport.
B- Tràmits per a desplaçaments a països no membres, com Andorra, Malta, Luxemburg, Illes Fèroe, Suïssa, Groenlàndia, Gibraltar, Mònaco, Noruega, Ciutat del Vaticà i Liechtestein.

Per viatjar a països europeus no membres: seguir les pautes anteriors

C- Tràmits per a desplaçaments a països tercers, exclosos els de l’apartat B.

Per viatjar a tercers països: el gos haurà de complir els requisits que demani cada país. Cal informar-se en cada Ambaixada o Consolat del país de destí i consultar el procediment d’exportació de mascotes a CEXGAN.